Sydney Bihn’s headshot. Photo courtesy of Sydney Bihn.